Tuesday, July 12, 2016

Facebook - آ یا حکومت وحدت ملی را نورستانی ساخت ؟؟؟

کشور عزیز ما افغانستان از اقوام مختلف بنا یافته و همه شان گلهای رنگارنگ این بوستان اند بعضأ تعداد از دوستان در حق بعضی از اقوام بی انصافی میکنند.  درین اواخر آقای دوکتور احمد یوسف نورستانی بادر نظرداشت سویه علمی،تحصیلات،تجارب کاری بحیث سفیر افغانستان در سپانیا برگزیده شد.

همزمان تعداد از دوستان مخالفت خود را نشان دادند و دور از انصاف آقای نورستانی را متهم به فساد اداری، خیانت و ناتوانی در وظیفه قبلی مینمایند و دوکتور نورستانی را واجد شرایط این پست نمی دانند

گرچه من هیچ گاه کسی را متهم بکدام جرم نمیسازم بی انصافی دوستان ما بنده را وادار ساخت تا چند نقطه را به عرض برسانم 

بیایید و کمی دقیق صحبت کنیم اگر آقای نورستانی را به خیانت متهم بسازیم و اجرأت شانرا غیر قانونی بدانیم حکومت وحدت ملی به اساس کدام قانون روی کار آمده؟ بوجی بوجی جنرالان ارشد و حتی سترجنرالان که زنگ مکتب را نشنیده اند به اساس کدام قانون نظامی به این مقام ها رسیده اند؟ و این پول ها، بلند منزل ها، موترهای مود روز از کدام مدرک قانونی بدست آورده اند؟ این هزاران جریب زمین را که غصب نموده شهرک میسازند کدام جایداد پدری شان است؟ این شهرک های هوشمند و بیهوش را از چه آباد میکنند؟ اگر نام آقای نورستانی خايئن باشد نام این دوستانرا چه بگذاریم؟ این تلویزیون ها،پوهنتون ها و شرکتها کدام یکی از نورستانی استند؟ 

آقای نورستانی مدت ۲۲ سال تحصیل دارد و دستش به خون ملت سرخ نیست. و بگویید شما چند نفر را به سویه آقای نورستانی در کشور دارید؟ و در انتخابات کدام فیصله نورستانی عملی شد؟ آیا حکومت وحدت ملی را نورستان ساخت؟ و آقای جان کری کدام بند قانون انتخابات است؟

پانزده سال اخیر سریال غربی ها در کشور حکم فرماست و أقای نورستانی هم یک نقش این سریال را به مانند دیگران بازی کرد.

در تار و پود مردم نورستان خیانت جا ندارد لطفآ انصاف داشته باشید در کمیسیون انتخابات هزاران کارمند کار میکنند آیا همین نورستانی قوم خودرا مقرر کرده؟ 

آنانیکه لاف صداقت میزنند و نورستانی را متهم میکنند جای اگرجایی مقرر شوند اولآ قوم و خویش خود را جابجا مینمایند طوریکه مردم افغانستان همین حالا شاهد آن هستند

لطفآ ازین اظهارات کورکورانه، مغرضانه و نفاق زا جلوگیری کنید یکبار بسوی خود نظر کنید،نگویید که دیگران چه میکنند؟متوجه شوید که شما چی میکنید؟

اضافه لبان بسته مارا مجبور به گفتن حقایق موجود در جامعه ما نگشایید که به نفع هیچ کدام ما نخواهد بود

آقای نورستانی یک نقص دارد همانا نه پشتون است نه تاجک ونه هم تفنگسالار!!!!!!! - ادامه .  ..   

Read More: 

Suliman Sunara - آیا حکومت وحدت ملی را نورستانی ساخت؟؟؟...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home