Monday, July 11, 2016

کنفرانس خبری رئیس جمهور غنی در رابطه به دستآورد های افغانستان در نشست سران ناتو در وارسا


رئیس جمهور گفت: به اساس تخمین بانک جهانی در سال ۲۰۰۴، افغانستان بین کودتای کمونیستان و سقوط طالبان، ٢٤٠ ميليارد دالر زيان دیده است. 

رئیس جمهور یکبار دیگر گفت که جنگ بالای ما تحمیل شده است. وی افزود که صلح هدیه ای است که تداوم را به وجود می آورد و ملت افغانستان بر صلح اجماع دارد اما صلح باید پایدار و در چارچوب قانون اساسی بوده و منافع تمام افغانها را در نظر بگیرد.

او افزود: امروز جای خوشی است که افغانستان در محراق اجماع بین المللی قرار دارد و کسانیکه با افغانستان همکاری نکرده اند، به انزوا کشانیده شدند و انزوا موجب شده تا این ها فکر جدی به آینده نمایند

رئیس جمهور با تاکید گفت: افغانستان پنج هزار سال تاریخ دارد، حاشیه و عمق ستراتیژیک هیچ مملکت نبوده و تا ابد نخواهد بود، حاکمیت ملی افغانستان را باید هر کشور همسایه  احترام کند.

محمد اشرف غنی افزود: هر کس که در مسایل امنیتی ما مداخله می کند و گروه های شورشی را در کنار خود می گیرد، پیام ما به آنها واضح است که این ملت در مقابل تان نفرت پیدا می کند.  پایگاه و جایگاه برای تروریستان ندهید، مردم افغانستان تا چه زمانی خاموش باشند که فرزندان شان به قتل برسند.

محمد اشرف غنی گفت که تروریزم پدر و مادر، دین و مذهب، ملک و ملت، زن و مرد و طفل را نمی شناسد، بعد از اینکه بالای عربستان حمله می شود و فرد انجام دهنده این عمل پاکستانی می باشد، ضرورت این است بالای سر اژدها فکر کنند که در کجاست و افراطیت چرا ایجاد شده است. او گفت: ما از پاکستان حرف های خوب شنیده ایم، اما حالا عمل می خواهیم. 

محمد اشرف غنی تصریح کرد: جهان اسلام را امروز یک اقلیت کوچک تروریستی به گروگان گرفته است و باید این گروگان گیری خاتمه یابد.- Read More

0 Comments:

Post a Comment

<< Home