Friday, August 05, 2016

گرامی باد یاد شاهی که در قلوب مردم خود شاهنشاهی کرد - داکتر محمد نذیر زکریا

روز دو شنبه اول اسد 1386هجری شمسی مطابق 23 جوالی 2007 میالدی خبر المناک و اسفبار وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه افغانستان )1973-1933( و پدر معنوی ملت قهرمان افغان را از امواج رادیو های مختلف جهان و فرانسه و از شبکۀ جهانی تلویزیون آریانای کابل شپخش شد و اکنون از آن نه سال می گذرد.
انا هلل و انا الیه راجعون.

ایمان دارم اعلیحضرت شان مورد رحمت و مغفرت الهی قرار دارند چه پاک زیستند، صادقانه و عاری از خیانت به وطن و کشور خود خدمت کردند و با سر بلند از جهان رفتند.

مسلم است که تمامی وطنداران صادق و با ایمان تصدیق می کنند که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه در تمام دورۀ سلطنت شان با قضایا به عدالت برخورد نمودند و برای ترقی و بهبود امور کشور، با وجود نبودن منابع مالی کافی و کمبود پرسونل و کدرهای رسیده، تا حد امکان تالش کردند. برای حفاظت تمامیت ارضی و وحدت اقوام مختلف افغانستان سخت پابند بودند و از آزادی کامل افغانستان عزیز و عدم وابستگی آن به کشورهای بیگانه عامالنه و جدیانه دفاع نمودند. همیش در مالقات های شان با جوانان و تحصیل کردگان می فرمودند:

 "عزیزان من!
باید سعی کنیم کشور عزیز ما در قطار کشور های آزاد و مترقی جهان برسد و با داشتن صلح و صفا، حیثیت و مقام مرغوب خود را حفظ نماید. وقتی به این مأمول خویش نایل خواهیم آمد که دست به دست هم بدهیم و به طور خستگی ناپذیر برای پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی کشور خود جان فشانی نمائیم. فراموش نکنید که وطن و وطنداران شما به سوی شما فرزندانش نگران است که تحصیل کرده اید و با توشۀ دانش و اندوخته ها و تجارب تان به وطن بازگشته اید و ...، ...، ...".

 خوانندۀ عزیز باور کن که این سخنان اعلیحضرت پادشاه افغانستان هنوز هم که بیشتر چهل ) ( سال از آن گذشته است، سامعه ام را نوازش می دهد. چه من هم یکی از آنانی بودم که در ختم تحصیل و بازگشت از کشور فرانسه به حضور شان مشرف شدم و این نوع سخنان گهربار اعلیحضرت شان را با گوش های خود شنیدم و به حافظه سپردم. بلی به یاد دارم که هر یک از محصلینی را که با موفقیت به وطن بازگشته بودند و در آن روز نیکوی شرفیابی حضور داشتند مانند پدر مهربانی مورد تفقد قرار می دادند و تبریک می گفتند. قبل از اینکه هر یک را جداگانه در دفتر کار خود بپذیرند و با وی مصافحه کنند همه را دسته جمعی مخاطب ساخته فرمودند:

" امیدوارم در وظایفی که به شما سپرده می شود، خورد یا بزرگ، با عشق و عالقه کار کنید. و تمنی دارم توجه شما به طرف ترقی و پیشرفت کشور تان باشد و مردم تانرا از عالم های انتظاری که از شما دارند مأیوس نسازید. در پهلوی اجرای وظایف تان به اطراف و اکناف وطن تان سفر نمائید و با مردم تان بیامیزید و در راه وحدت اقوام مختلف وطن که همه باهم برادر و برابرند هر نوع سعی و تالش را بکار بندید. چه تنها در صورت اتحاد همگانی است که می توان نیروی بزرگی بوجود آورد و مانع توطئه های دشمنان گردید. سعی کنید مملکت را به شاهرای ترقی و تعالی رهنمون سازید، بلی این وظیفۀ شما جوانان است که وطن تان را از نارسائی ها و پسمانی ها نجات دهید ". و ازین قبیل وصیت ها و نصیحت های گرانقدر دیگر که همه اش آویزۀ گوش شنوای آن فرزندان کشور بود که تا آخر در پهلوی آن شاه مهربان و ترقی خواه کشور ایستادند و خدمت کردند نه آن فرزندانی نا خلف )خلق و پرچم( که در خدمت اجنبی قرار گرفتند و افغانستان را تباه و کشور را ویران نمودند که لعنت خدا بر آنها باد !!

تا به امروز به این می اندیشم که چه پادشاهی داشتیم که نه تنها بر کشور ما بلکه بر دل های ما حکمروائی می کرد و چقدر افغانستان را عاشقانه دوست داشت و چقدر در پی ترقی و پیشرفت آن می کوشید. با همین عشق و عالقه اش بود که توانست، چنانچه در باال گفتم، با وجود عدم منابع مالی کافی و هزاران موانع دیگر کشور ما را به ترقیات و پیشرفت های چشم گیری در ساحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نایل سازد. )برای معلومات بیشتر در بارۀ خدمات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به یک سلسله مقاالت جناب ولی احمد نوری نویسندۀ آگاه، صادق و پر درد کشور، تحت عنوان " تحوالت بنیادی افغانستان در دورۀ سلطنت محمد ظاهرشاه " که در چهار بخش در سایت افغان جرمن آنالین چاپ شده است مراجعه نمائید

بدا به حال آن فرزندان بد اندیش و سیاه بین و کور دل کشور که تحت تأثیر پروپاگند های مذبوحانۀ تواریخ کذائی مؤرخین کاذب و پر مرض و پر غرض رفته اند و در خدمت دشمنان قرار گرفته، مردم و جوانان بی معلومات و نا آگاه را مسموم می سازند
دکتور نذیر زکریا - 27 آگست 2007  - Read More

گرامی باد یاد شاهی که در قلوب مردم خود شاهنشاهی کرد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home