Sunday, August 14, 2016

گزارش خبری تجلیل از روز جهانی جوانان در ارگ ریاست جمهوری


رئیس جمهور غنی: نسل جوان باید علیه دشمن بزرگ شان که فساد اداری است، صدا بلند کند  - Read More

رئیس جمهور غنی از نسل جوان کشور که همه روزه در سنگر دفاع از خاک قرار دارند و از هر وجب کشور دفاع می کنند، ستایش کرده گفت که در هر نقطه افغانستان خون های پاک جوانان ما ریخته شده است و این نشاندهندۀ تعهدی است که هزاران سال دیگر این خاک باقی می ماند. وی افزود: کسی به این خاک به چشم حقارت نبیند، اینجا خانۀ شیران است.

محمد اشرف غنی خطاب به جوانان گفت: امروز نسل جوان افغان آمادگی سرتاسری اداره و رهبری کشور را دارند، همه تان به این وطن محبت دارید و می خواهید از این خاک حراست کرده، آنرا آباد سازید. - Read More
رئیس جمهور خطاب به اعضای پارلمان جوانان افغانستان: نسل جوان افغانستان به قانون اساسی باورمند است 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home