Tuesday, May 25, 2010

شانه های سنگین کودکان کابل

روز را با ضربه ای به در آغاز می کند. نرگس 10 ساله هر روز 6 صبح به خیابانهای ثروتمند کابل می رود و خانه به خانه برای تکه ای نان گدایی می کند

محله شیرپور که خانه هایی بزرگ و پر تجمل دارد بر روی تپه ای قرار دارد که در آنسوی آن نرگس و خانواده اش در یک اتاق خانه ای گلی زندگی می کنند

نرگس که نتوانسته غذایی برای خانواده اش تهیه کند نجواکنان می گوید: "امروز پسربچه ای جلوتر از من بود و همه را گرفت."
این دختر بچه نان آور خانواده ای با هفت کودک است

در جامعه افغان استفاده از خواهران بزرگتر نرگس برای گدایی در خیابانها شرم آور تلقی می شود، اما خواهران و برادران کوچکتر او نیز بسیار خردسال هستند

نرگس تنها یکی از ده ها هزار کودک خیابانی در کابل است
اینها در کشوری متولد شده اند که سه دهه در آتش جنگ و تریاک سوخته است. پدرانشان یا در درگیری های خونین کشته شده اند و یا در دام اعتیاد جان می دهند

در پایان هر روز نرگس از آخرین تپه می گذرد و به خانه می رود. روی یک شانه کیف مدرسه و شانه دیگر کیسه ای بزرگ پر از آشغالهایی که در خرابه ها پیدا کرده است. - شانه های سنگین کودکان کابل
The harsh lives of Kabul's street children

وضعیت کودکان افغان 'نا‌‌امید کننده' است
نگاهی نزدیک به تابلوهای دزدیده شده از موزه پاریس
«ساختن خط آهن حیرتان مزار تا 4 ماه آینده به پایان می رسد»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home