Monday, July 24, 2017

راد مردی که به خاک و ملت افغان خود وفا دار بود - احسان الله مایار

به مناسبت دهمین سال وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

آخرین پادشاه افغانستان که در طول زمامداری شان المتوکل علی هللا محمد ظاهر شاه نامیده می شدند در غیاب شان از میهن با کودتایی از یک کشور آرام و در راه تکوین نظام نوین بر مبنای دموکراسی خلع گردیدند و از ماه جوالئی 1973 تا ماه آگست 2002م در شهر روم پایتخت ایتالیه در تبعید زندگی می کردند.

در طول این مدت با پیمودن نشیب و فراز های زندگی مناعت شخصیت شان را از دست نداده و تا زمانیکه وطن ما با کودتائی توسط فرزندان نا خلف افغان و هجوم و اشغال قوای شوروی قرار نگرفت در گوشه ای از شهر روم با اعضای خانوادۀ خود بدون از سر وصدا زندگی می کردند. لیک آوانیکه وطن ما توسط یک تعداد از اشخاص گمراه و به نام تعلیم یافته و روشنفکر افغان نما با رهنمائی و همکاری سیاستمداران شوروی و توسط قوای نظامی همان کشور ما اشغال گردید، تا ساعتیکه به میهن ابائی شان بر گشتند برای آزادی وطن محبوب شان با همکاری بزرگان افغان وطن دوست و آزادیخواه جامعۀ افغانی مبارزه کردند و سال های اخیر زندگی شان را در وطن خود سپری نمودند.

دوران پادشاهی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در یک کشور فقیر و محاط به خشکه با عواید ملیی قلیل با وجود کمبودی های بیشمار دوران نیکو و خجسته ای بود که در اواخر قرن بیستم از بین رفت و تا امروز که در دوم دهۀ قرن بیست و یکم زندگی میکنیم روز آرام و راحتی را ملت افغان سپری ننموده است.

 دانشمند سرشناس افغانی جناب سید هاشم سدید که به تأریخ 20/7/2017 زیر عنوان "مصیبت ها ریشه در تاریخ دارند، خلق الساعه نیستند!" در سایت افغان جرمن آنالین نشر گردیده می نگارد:

"آرام ترین دوران تاریخی، از نظر حکومت داری، چهل سال حکومت مرحوم محمد ظاهر خان بوده است. در این دوران، طوریکه تاریخ و شاهدان عینی و زنده شهادت می دهند، نه آن کشمکش های گذشته میان خوانین و سران اقوام برای رسیدن به قدرت وجود داشته است و نه آن فشار های قدرت های همسایه و منطقه و جهان، مانند آن چه در دوران رقابت های انگلیس و روسیۀ تزاری و ایران در گذشته بر سر افغانستان موجود بود احساس می شد".

برای اینکه با طرز دید و فلسفۀ زندگی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه آشنائی پیداکنیم مراجعه می کنیم به مصاحبۀ اعلیحضرت شان با نمایندۀ بی بی سی، خانم مینه بکتاش که به روز 2 سپتامبر سال 2005 م در حرمسرای ارگ شاهی افغانستان ارزانی فرموده اند. - Read More
احسان الله مایار 
راد مردی که به خاک و مردم خود
23.07.2017


ولی احمد نوری 
دهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملت
23.07.2017

 ملالی موسی نظام
یادی از مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
23.07.2017


سراج وهاج 
ظاهر شاه در ترازوی عدالت
31.07.2017

آریانا افغانستان آنلاین Ariana Afghanistan Online: Hom


0 Comments:

Post a Comment

<< Home