Monday, September 26, 2016

رئیس‌جمهور غنی: برنامۀ میثاق شهروندی، میثاق بین نسل هاست

برنامۀ میثاق شهروندی امروز با حضور و سخنرانی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ افتتاح شد.

رئیس‌جمهور کشور، افتتاح برنامۀ میثاق شهروندی را به همه مردم افغانستان تبریک گفته افزود، حکومت به ارادۀ مردم بنا شده‌است، و تلاش می‌نماید تا آرزوی‌های برحق مردم را عملی سازد.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد که سال قبل حکومت پیشنهادات مردم را شنید، و براساس خواست‌ها، پیشنهادها و نیازمندی‌های مردم و تعهد حکومت، امروز برنامۀ میثاق شهروندی جایگزین برنامۀ همبستگی ملی گردیده، و ارتباط میان شهرها و دهات را بیشتر تأمین می‌کند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد که تمام افغان‌ها دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند، و هیچ افغان بر افغان دیگر برتری ندارد. او افزود که برنامۀ میثاق شهروندی همه افغان‌ها را به یک نظر می‌بیند، و همه را در یک چارچوب مشترک بسیج خواهد کرد.
رئیس‌جمهور غنی بر نقش قانون اساسی کشور در راستای تعادل و رعایت حقوق شهروندان اشاره کرده، گفت که برنامۀ میثاق شهروندی شهرها و دهات را در برمی‌گیرد، و نوع توجه ما نیز برای تطبیق این برنامه مساوی می‌باشد.

رئیس‌جمهور زدودن فقر را وظیفۀ ملی و شرعی دانست و بر مبارزه و از میان برداشتن این پدیده تأکید کرد. او از مهاجرین و بیجاشده‌گان یاد کرده گفت: برنامۀ میثاق شهروندی باید وسیلۀ جذب آنان گردد، و روند زندگی شانرا بهبود بخشد.

رئیس‌جمهورمحمد اشرف غنی، نشست قریب‌الوقوع بروکسل را برای افغانستان فرصت تجدید تعهدات اقتصادی جامعه جهانی بیان کرده، گفت که اکنون افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفته است، و دشمنان ما هر روز بیشتر به انزوا کشانده می‌شوند.

در این مراسم رابیرت جی‌سام رئیس عمومی بانک جهانی، برنامۀ میثاق شهروندی را گام ارزنده دانست و افتتاح آنرا به همه مردم افغانستان تبریک گفت. او از ادامه همکاری‌های بانک جهانی در بخش‌های مختلف با حکومت افغانستان اطمینان داد.

رئیس عمومی بانک جهانی گفت که برنامه میثاق شهروندی کمک می‌کند، تا مردم افغانستان به خدمات اساسی دست یافته، دهاقین به منابع آبی دسترسی بیشتر پیدا کنند، زنان، معلوین، مهاجرین و افراد نیازمند از برنامه‌های آن بهره‌مند گردند. -Read More
رئیس‌جمهور غنی: برنامۀ میثاق شهروندی، میثاق بین نسل هاست 

جمهوررئیس غني: د ولسي تړون پروګرام د نسلونو ترمنځ تړون دی 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home