Monday, September 19, 2016

افغانستان - کودکان مهاجر | مهاجرت به اروپا

در سال گذشته بیش از 88 هزار مهاجر زیر سن در کشور های اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده اند. بیش از نیمی از کودکان از افغانستان آمده اند. در خود افغانستان در این میان بیش از 1.2 انسان در حال فرار هستند.
نورزیه یک کودک مهاجر است که با شمار زیادی مهاجرین دیگر از کندز به کابل فرار کرده اند و حالا در یک کمپ با خانواده های شان به سر می برند. دستمال سرخ رنگ سر او در محل خاک آلود کمپ می درخشد. او از زادگاهش کندز قصه می کند: "زیاد دق شدم، مرمی بود، اطفال مردند و دختران کاکایم هم وقتی که در وسط باغ ما بمب انفجار کرد."

جنگ در کندز، ولایتی که اردوی آلمان در آنجا مستقر بود، پدر و دختر کاکایش را از او گرفت. او می افزاید: "پشت خانه و زندگی ما در آنجا بسیار دق شدیم، پشت دختران کاکایم زیاد شدیم. اما جنگ است."

نورزیه با مادر و هشت خواهر و برادرش از کندز به کابل فرار کرده اند. خانواده او مزرعه کوچک و مواشی شان را در کندز به جا گذاشته اند و حالا در یک خانه گلی که خود ساخته اند، در حاشیه شرقی کابل زندگی می کنند.

در این محل حدود 50 خانواده از ولایت کندز زندگی می کنند که به دلیل جنگ با طالبان به آنجا فرار کرده اند. در این محل در نزدیکی خانه های چند منزله، یک کمپ جدید در میان کمپ های دیگر برای مهاجرین ایجاد شده است.

مهاجرین در کمپ ها مجبور اند که خودشان برای امرار معاش تلاش کنند. نورزیه ، برادران و خواهرانش به مکتب نمی روند. خواهران و مادرش برای دیگران رخت شویی می کنند و برادرانش به عنوان مزدور به کار های ساختمانی مشغول هستند. - Read More, DW
افغانستان - کودکان مهاجر | مهاجرت به اروپا 

وزارت مهاجرین: روزانه شش هزار مهاجر به افغانستان بر می‌گردد | افغانستان ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home