Thursday, February 20, 2014

عدم پرداخت معاشات پولیس، پیامد های بد خواهد داشت --- شماری از سربازان پولیس محلی در ولایت فاریاب میگویند که از پنج ماه به این سو معاش، دریافت نکرده اند. این سربازان میگویند که آنها در ولسوالی های المار و قیصار ولایت فاریاب و ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس، در مقابل طالبان مبارزه میکنند اما دولت به آزمون های توجه ندارد که آنها با آن مواجه هستند. این سربازان تاکید دارند، با آنکه زمستان سخت را سپری میکنند تا هنوز برای آنها لباس های زمستانی، مواد سوخت و غذایی از سوی حکومت تهیه نشده است. این نیرو ها میگویند که مجبور اند در بسیاری اوقات برای بدست آوردن پول، در بیرون از قطعات به کار های دیگر مشغول شوند. -- یکی از این سربازان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت: "مشکلات ما همین است که پنج ماه میشود معاش نگرفتیم، در خط اول قرار داریم، اینجا زیاد جنگ میشود، پنجصد تا هزار طالب حمله میکند و ما بسیار کشته دادیم." اما عبدالرحمان رحیمی قوماندان امنیه ولایت بلخ که مسئولیت عملیاتی نیرو های پولیس شمال را به عهده دارد می گوید، از اینکه معاشات پولیس و اردو از کمک های بین المللی تامین میشود شاید در تادیه آن تأخیر صورت گرفته باشد. او می افزاید: "معاش موضوع تخنیکی است هیچ امکان ندارد که بر وقت و زمان معین برسد." -- در همین حال توریالی ابدالی قوماندان پولیس ولایت فاریاب با تائید این مشکل میگوید که معاشات برخی از نیرو های پولیس ملی پرداخت شده است و در باره شکایات پولیس محلی هیأتی نیز تعین شده است تا این موضوع را با جدیدت پیگیری کنند. آقای ابدالی می گوید: "به تمام بخش های تامیناتی و لوژیستیکی وظیفه سپردیم تا در هر جای که از لحاظ معیشت اعاشوی مشکلاتی وجود دارد، فوراً مرفوع شود." - More, صدای امریکا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home