Sunday, November 17, 2013

رادیو آزادی -- داکتر سپنتا در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی به ولسی جرگه معلومات داد --- مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید، امریکا و افغانستان در توافقنامهء امنیتی و دفاعی توافق کرده است که بر علیه هر گونه تجاوز علیه این کشور به گونه مشترک مبارزه می کند. -- مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل واشگتن همکاری امریکا با افغانستان در بخش های مختلف نظامی، اقتصادی و مبارزه با تروریزم افزایش خواهد یافت. -- « مطابق این قرارداد طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان به شمول گروه های مسلح از جمله تامین پناه گاه و تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا یک کشور دیگر مشترکاً و قویاً مقابله می کنند.» -- مشاور امنیت ملی گفت، توافقنامه را با کشور های همسایه و منطقه شریک ساخته اند و به گفته وی به جز از یک کشور، سایر کشور ها به شمول روسیه و چنین با امضای آن توافق نشان داده اند. -- هر چند وی به گونه مشخص از این کشور نام نبرد اما گفته می شود که ایران با امضای این سند مخالفت نشان داده است. -- در این حال مشاور امنیت ملی می گوید، هرگاه این توافقنامه امنیتی و دفاعی امضا نشود مشکلات بیشتر شده و بالای کمک های امریکا به افغانستان تاثیر گذار خواهد بود: -- « من معتقد هستم که بدون این سند افغانستان یک کشور منزوی خواهد بود، متعهد شده اند که 4.1 میلیارد که 5 صد میلیون آن از خود ماست، و بقیه از کمک های خارجی است، برای ده سال آینده تا سال 2024 جهت آموزش، تجهیز و تمویل اردوی ملی و پولیس ملی در اختیار ما بگذارند، این دارای اهمیت است برای افغانستان غریب و ناتوان.» -- از سوی دیگر مشاور امنیت ملی می گوید، هرگاه توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به امضا برسد، بین 10 تا 16هزار سرباز امریکا و سایر کشور های عضو آیساف در افغانستان باقی خواهند ماند. -- مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید، توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن برای مدت ده سال بوده و طرفین می توانند در جریان این مدت قرارداد را فسخ کرده و یا در ادامه به تمدید آن موافقت نمایند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home