Tuesday, April 27, 2010

هفتم ثور؛ دشمنان دیروز، همکاران امروز

در روز هفتم ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی نظام جمهوری محمد داوود خان در پی کودتای نظامی به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان سقوط کرد

کودتای هفتم ثور آغاز تحولاتی بود که افغانستان را در سه دهه جنگ و آشوب فرو برد. به نظر بسیاری ها، جنگی که به دنبال این کودتا در کشور آغاز شد، تنها جنگ در جبهه های نظامی نبود، بلکه جنگ ایدئولوژیک هم بود و یک تحول فرهنگی را به دنبال داشت

اما گروه های مجاهدین که بر ضد نظام حاکم می جنگیدند، برای بر قراری حکومت اسلامی در کشور دست به تفنگ برده بودند. شماری از این گروهها از گروههای تندرو اسلامی شمرده می شدند.

اما تحولات اخیر فضای سیاسی کشور را کاملا تغییر داده و جناح هایی که قبلا با میله تفنگ با هم سخن می گفتند، اکنون بدون هیچ مشکلی در کنار هم می نشینند و با هم صحبت می کنند

حالا رهبران هر دو جناح چپ و راست، که در گذشته علیه یکدیگر می جنگیدند، هم در شورای ملی و هم در کابینه افغانستان همکار یک دیگر هستند

این افراد در کابینه ای حضور داشته اند که عبدالرحیم وردک، رئیس کمیته نظامی حزب محاذ ملی، عبدالهادی ارغندی وال و فاروق وردک از اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در زمان جنگ هم در آن وزیر هستند

هفتم ثور؛ دشمنان دیروز، همکاران امروز
Mohammed Daoud Khan - Wikipedia, the free encyclopedia

0 Comments:

Post a Comment

<< Home