Monday, January 22, 2018

گزارش اکسفام: شکاف میان فقرا و ثروتمندان در جهان عمیق‌تر شده است

نابرابری عمیق در توزیع ثروت: گزارش اکسفام حاکی است که ۸۲ درصد از ثروت‌های حاصل شده در ۲۰۱۷ به ۱ درصد ثروتمندترین افراد تعلق گرفته است.

در داووس سویس در این روزها بار دیگر سران کشورها، رؤسای شرکت ها و مدیران عرصه اقتصاد گردهم می آیند. در همین حال سازمان امدادی بریتانیایی «اکسفام» پیش از آغاز این نشست، گزارش اش را در باره نابرابری های اجمتاعی در سطح جهان معرفی کرده است.

ارقام جدیدی را که نیک برایر، فعال سازمان اکسفام ارایه کرده است، ممکن است بعضی را به تعجب وادارد و در میان شماری هم خشم ایجاد کند. براساس اظهارات او در فاصله هر دو روز در جایی از جهان، یک میلیاردر جدید به شمار محدود ثروتمندان جهان افزوده می شود. در این میان شمار میلیاردرها به بیش از ۲۰۰۰ تن می رسد.

در مقایسه، یک زن خیاط در بنگله دیش باید در تمام عمرش کار کند تا به همان اندازه پول کمایی کند که یک رئیس در رهبری یک شرکت مُد در چهار روز به دست می آورد. تنها ۴۲ نفر به صورت مجموعی همان میزان ثروت جهان را در تصاحب خود دارند که با داشته های تمام نیمی از فقیرترین جمعیت جهان برابر است.

نیک برایر از سازمان اکسفام شکایت می کند: "اگر ما فقط به افزایش جدید ثروت ها نظر کنیم، در این صورت ۸۲ درصد آن، یعنی از هر پنج دالر چهار دالر آن، به ثروتمندترین افراد تعلق می گیرد که یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. این  در حالی است که رفاه کمتر از نیمی از بشریت که سه و نیم میلیارد جمعیت جهان را تشکیل می دهد، اصلاً بهبود نیافته است." - Read More

 
گزارش اکسفام: شکاف میان فقرا و ثروتمندان در جهان عمیق‌تر شده است - DW

0 Comments:

Post a Comment

<< Home