Sunday, August 06, 2017

رییس پیشین بانک پشتنی به اتهام اختلاس به ‘پنج سال و یک ماه زندان محکوم’ شد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساداداری در یک دادگاه علنی رئیس پیشین بانک پشتنی را به اتهام اختلاس  پنجاه میلیون افغانی به پنج سال و یک ماه زندان محکوم به مجازات کرد.
ادگاه رئیس پیشین پشتنی بانک و چهار کارمند این بانک به اتهام اختلاس پنجاه میلیون افغانی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار شد.

دادستان موظف این قضیه می گوید که آقای حیات الله دیانی پنجاه میلیون افغانی را به شرکتی قرضه داده که سند های قرضه گیری آن جعل شده بود و از سرنوشت این پول خبری نیست، اما رئیس پیشین پشتنی بانک این گفته ها را رد می کند و می گوید، حکومت در گرفتاری عاملان اصلی این قضیه بی اعتنایی می کند.

حیات الله دیانی، رئیس پیشین پشتنی بانک گفت: ”ما تنها بر بنیاد سیستم قرضه دهی قرضه به یک شرکت خصوصی داده ایم و انصاف نیست که به خاطر پولی که جایداد نیز به ضمانت گرفته شده، ما متهم شناخته شویم و مجازات شویم و باید عاملان اصلی که فراری هستند مجازات شوند.”

مرتضی امیری، وکیل مدافع رئیس و کارمندان پیشین پشتنی بانک می گوید: ”تمامی اتهام ها بر موکلین من بی بنیاد و غیرقانونی است و باید عدالت به گونه جدی در نظر گرفته شود.”

در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساداداری رئیس پیشین پشتنی بانک را به پنج سال و یک ماه محکوم به مجازات کرد. شیرآقا منیب، رئیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساداداری گفت: “ما با اکثریت آرا اسامی حایت الله دیانی در خصوص قضیه اختلاس پنجاه میلیون افغانی به مدت پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی و رد پول اختلاص شد مبلغ پنجاه میلیون افغانی حکومت به مجازات میکنیم و مبلغ یادشده از نزد اش تحصیل گردد.” - Read More

 - مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در یکAriana News


رییس پیشین بانک پشتنی به اتهام اختلاس به 'پنج سال و یک ماه زندان ..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home