Monday, August 21, 2017

نود و هشتمین سالگرد استقالل افغانستان - ولی احمد نوری

اصطالح استقالل مفهومی در برابر اصطالح استعمار و اسارت کشور استقالل چیست؟ اساسا و دولت بیگانه را می ً رساند، ولی نیروی پیدایش و رشد استقالل را نمی شود همواره با کینه ورزی زیر نام امپریالیزم و یا در مقابل فرد و گروه مخالف داخلی بکار برد، زیرا کینه توزی بیشتر ایجاد ضعف روانی می کند و عواطف بارور و مثبت ما را فلج و مسموم می سازد.

استقالل که همان به خود آمدن باشد، احتیاج به قوای مثبت و سازنده دارد و تنها با دوری خود از دیگران و دشمنی ورزیدن با دیگران حاصل نمی شود. درست است که ملت افغانستان در گذشتۀ تأریخی وهم درحال با دشمنان سر سخت داخلی و خارجی مواجه بوده که البته مبارزه با آنها یک تالش مداوم و ریشه ای را ایجاب می کند و جهت مبارزه سالم قبل از هر چیز نیرومند ساختن مردم بخصوص نیروی جوان کشور برای تفکر است. مردم فقط در اثر خود اندیشی و آگاهی است که به مفهوم آزادی، استقالل و رشد و ترقی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره پی برده در ساخت و ساز کشور از دل و جان سهم می گیرد.

اینک با این تعریف مختصر نود و هشتمین سالگرد استقالل افغانستان عزیز را به همه هموطنان نجیب، با شهامت و عاشق آزادی در سراسر کشور دوست داشتنی ما افغانستان زیبا، مبارک باد عرض می کنم و به روان آن راد مردان بزرگی از این سرزمین باستان که پوز همه متجاوزان و دشمنان وطن را به خاک مالیده و از کشور شیران دور انداخته اند با افتخار رسم تعظیم دارم.

 جاویدان باد یاد اعلیحضرت امان هللا خان که برای حصول استقالل افغانستان قدم عملی گذاشتند و آرزو و درخواست رسمی و جدی پدر تاجدار شان را در مورد شناختن استقالل افغانستان که از پادشاه انگلستان نموده بودند در ساحۀ 1 عمل پیاده کردند.) ( و جاویدان باد نام نامی سپهساالر غازی جنرال محمد نادر خان و عساکر شیر صفت و سپاه جان نثارنش که در جبهات گرم جنگ و آتش و خون در " وانه و تل" در کوهـساران "خیبر" با ابر قدرت زمان که گویند آفتاب در سرزمینش غروب نمی کرد، برای حصول آزادی مردم افغانستان و استقالل کشور بزرگ ما جنگیدند و زن و مرد، طفل و جوان و سنگ و چوب آن وطن به یاد آن روز، روز شکست سپاه برتانیۀ کبیر و حصول آزادی و استقالل شان فخر می کنند و به خود و به آن راد مردان مبارز جنگ استقالل می بالند و این رویداد بزرگ تأریخی را به احفاد خود انتقال می دهند تا نسل های آینده از آن اندرز گرفته و انتباه گیرند تا از کشور نازنین و از آن میهن عنبرین، به خون و جان خود دفاع کنند، و به عقابانی که بیرق افغانستان آزاد را بر کوه پایه های خیبر به اهتزاز درآوردند بیاندیشند. - Read More
ولی احمد نوری 
نود و هشتمین سالگرد استقلال افغانستان مبارک باد
20.08.2017


احسان الله مایار 
نود و هشتمین سالگرد جشن استقلال
19.08.2017

آریانا افغانستان آنلاین Ariana Afghanistan Online: Hom

0 Comments:

Post a Comment

<< Home