Friday, April 28, 2017

ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور - آیا محاکمۀ جنایتکاران هفت و هشت ثور به قیامت حواله میگردد؟

ماللی موسی نظام
 ۲۶/۰۴/۲۰۱۷
دو سال قبل بازهم یکی از جنایتکاران آلمان نازی که به سن باالی کهولت بیشتر از نود سال رسیده بود و گفته شد که وظیفۀ محاسب آن رژیم مخوف را بر عهده داشت، بعد از سپری شدن ۷۰ سال از سقوط آن تشکیل دوزخی، دستگیر و به محکمه ای در آلمان سپرده شد و بزودی اعالم گردید که در پهلوی وظیفه ایکه داشته، به چندین فقرۀ جنایی ای غیر بشری متهم میباشد.

گزار مینمایند، ولی تنها سرزمینی هست که »تعداد کثیری« از جانیان شناخته شده که کار نامه ها و اعمال شان نه تنها بیاد و خاطر ملیون ها سکنۀ دردمند وطن است، بلکه همه با تفصیل و استناد ثبت صفحات تاریخ جهان هم گردیده است. کافیست که از هزاران راپور، کتاب و رساله که بگذریم فقط دو اثری را که متصل منتشر گردیده و با وسایط ارتباط جمعی رو به انکشاف امروزی، هردو در البالی صفحات انترنت هم موجود هستند، به دسترس دیگر هموطنان و نسل امروز هم قرار دهیم. اثر اولی مطالعه و ارزیابی نماییم و وظیفتا »راپور ً عدالت یا دادخواهی افغانستان« است که توسط کمیتۀ غیر انتفاعی حقوق بشر در هالند بعد از مصاحبات با ۶۰۰۰ هموطن شاهد و ناظر جنگ های افغانستان »۱ »به پهنای سرزمین ویران ما با موجودیت حقوق دانان خارجی و داخلی و ترجمانان هر لسان مردم افغانستان، تهیه گردیده و توسط خانم»سیما سمر« رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر به »حامد کرزی« رئیس جمهور وقت به منظور تأمین »عدالت انتقالی اجتماعی« پیشکش گردید.

اثر معتبر دومی همانا راپور نهایت مستند از با حیثیت ترین تشکیل حقوقی جهان یعنی »کمیتۀ نظارت بر حقوق بشر« ملل متحد تهیه و تنطیم گردیده است. این راپور که تحت عنوان »دست های آغشته بخون« از جانب مؤسسۀ منتشر شده است، همچنان در ویب سایت آن به آسانی قابل دسترسی است و دقیقاً فوق »۲ »توسط خبرنگاران خود مؤسسه که در جریان جنگ های کابل حضور داشتند، در حدود یکسال اول عصر خونین تنظیم های منکر انسانیت، اسالمیت و افغانیت را با تمام تفصیالت و رویداد های مهلک و غیر قابل باور و بیسابقه به تصویر می 3از 2 بیشترین کشتار مردم بیدفاع شهر کابل منجمله کشد. دردا که دقیقا »قتل عام افشار« که ثبت تاریخ جنایات بشری ً در عالم است، در همین زمان کوتاه صورت گرفته است. آنانیکه معتقد به فراموشی گذشتۀ تاریخ وطن و مردم آن هستند، معتقد به پامال عدالت و بازخواست از جنایتکاران این سرزمین هم می باشند.

درحالیکه ۱۵ سال از آغاز دیموکراسی وارداتی و باز شدن دروازه های افغانستان از بنیاد ویران، سپری میگردد، درد ملت تنها این نیست که چرا مجرمین جنگی و جنایت کاران ۷ و۸ ثور به عدالت سپرده نمیشوند و محاکم قانونی برای ثبوت اتهامات آنان دایر نمی گردد، بلکه درد استخوان سوز مردم افغانستان که التیامی برای آن متصور نیست، حضور و موجودیت بیشمار این مجرمین و جنایت کاران جنگ های خانمانسوز و خونین کشور در کرسی های باالی دولتی استکه در مجموع همۀ آنان با هرنوع استفاده های سوء، در رگ و پی اکثریت مقامات دولت و البته هرسه قوۀ آن اخذ موقع نموده اند

در جهان تعداد زیادی مجرمین جنگی و آنانیکه مانند جنایتگاران جنگ های افغانستان، بر علیه بشریت مرتکب جنایات استخوان سوز گردیده اند و در ممالک خودشان»به دالیلی« امکانات محکمه و بازخواست شان میسر در کشور هالند بیطرفانه و با جمع آوری اسناد و مدارک و احیاناً نمی باشد، محکمۀ بین المللی »الهه« شهود، چنین عملیۀ عدالت بشری را انجام میدهد. این دستگاه عدلی جهانی که بسیار بیطرف بوده و لست های زیادی از مجرمین جنگ های افغانستان را در اختیار دارد، یقین به اجازۀ آن دولت درین راه مفید واقع میگردد، ولی هیهات که مردم منتظر و داغ دیدۀ وطن چنین خوابی را تعبیر نمایند.

از کودتای منحوس ثور دقیقا ۳۹ سال و از هجوم تنظیم های تشنۀ قدرت تنظیمی و قاتالن شهر کابل ۲۵ سال ً میگذرد و البته از برگشت افغانستان به جامعۀ بین المللی و سقوط طالبان عصر حجر۱۵ سال، آیا صبر و حوصلۀ یک ملت رنجور جنگ دیده و عزیزان ازدست داده را تا چه زمانی باید مورد آزمایش و غفلت قرار داد؟ به تصویر گویا و عریان ضمیمه نگاهی بیندازید، قصر باشکوه داراالمان را که بدون تردید مظهر مدنیت و شگوفایی یک عصر ملی و مترقی بوده است، در عقب مظاهره چیانی که در جستجوی عدالت خواهی و بازخواست از جنایتکاران جنگ های خانمانسوز افغانستان هستند، مشاهده میفرمایید.

آیا گاهی با درنظرداشت موقعیت جغرافیایی شهر کابل و موقف دو جانب شناخته شدۀ مقتدرین جنگ های تنظیمی مهلک، یعنی »گلبدین حکمتیار« و رقیب وی در استعمال راکت و وسایل جنگی آتشبار»احمد شاه مسعود«، به این نتیجه رسیده اید که راکت و هاوانی که این بنای تاریخی را که حتی نزدیک به یک قرن قبل با چنین معماری شکوهمند و بینظیر، باالی تپه ای اخذ موقع نموده بود، کدام طرف متخاصم به چنین حالت رقتبار و مفلوکی در آورده است؟ یقین فراموش نمی نماییم که اگر عمارتی نهایت پخته کاری و مستحکم را استعمال متواتر و بی شمار 3از 3 راکت و وسائل مخرب و آتشبار به چنین حالت أسف باری در آورده است، مردمی که در پایتخت افغانستان الجرم و جبراً زندگی پر از دهشت، وحشت و مرگباری را سپری مینمودند، چه روزگاران خون و آتش را تا مغز استخوان احساس نموده اند. - Read More

ملالی موسی نظام
ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ 

ولی احمد نوری 
فردا هفت ثور است، روز بربادی افغانستان
26.04.2017

آریانا افغانستان آنلاین Ariana Afghanistan Online

0 Comments:

Post a Comment

<< Home