Friday, March 10, 2017

آلمان به کمک هایش به افغانستان ادامه می دهد

وزارت کمک های انکشافی آلمان به افغانستان وعده ۲۵۰ میلیون یورویی کمک انکشافی داده است. از این پول یک مرکز مشاوره در زمینه مهاجرت قانونی، بازگشت و عودت به وطن نیز ایجاد می شود.
روز جمعه این وزارت در برلین گفته است که از این جمله یک سوم آن برای اقدامات اصلاحاتی مانند مبارزه علیه فساد و تساوی حقوق زنان اختصاص داده شده است.

به این ترتیب کمک های آلمان به افغانستان ثابت باقی می ماند. کمک های بیشتر از سوی وزارت خارجه صورت می گیرد. در کل آلمان در سال جاری از افغانستان با ۴۳۰ میلیون یورو حمایت می کند.

وزارت کمک های انکشافی آلمان یک برنامه اشتغال مطرح نموده که درضمن سایر موارد به احداث سرک ها و مکاتب می پردازد.

گیرد مولر وزیر کمک های انکشافی آلمان در پایان مذاکرات حکومت در برلین  گفته است که «تعلیم وتربیت، کارآموزی و اشتغال در افغانستان نیز کلیدی برای یافتن راهی در جهت  یک آینده بهتر است.»

همچنان ایجاد مرکزی برای مهاجران در نظر است که در قسمت امکان مهاجرت قانونی، برگشت و یا عودت پناهجویان مشورت بدهد.

یک قسمت این کمک ها برای آب آشامیدنی کابل و مراقبت از ۳۶۰ هزار مهاجر عودت کننده از پاکستان و پروژه های کارآموزی حرفه ای در نظر گرفته شده است. - More, DW

آلمان به کمک هایش به افغانستان ادامه می دهد | مهاجرت به اروپا 


"کمک مالی آلمان برای 375 هزار افغان کار فراهم می‌کند"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home