Sunday, July 24, 2016

اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ - قسمت دوم - داکتر نجیب بارکزی - arianafghanistan

افغانستان عزیز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه "بابای ملت" توانست فاصلۀ بیشتر از یک قرن را در عرصۀ های مختلف انکشاف و ترقی بپیماید. - More
اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ -  قسمت دوم  - More
قسمت اول -  اعلیحضرت بابای ملت در ۴۰ سال حکومتش چه کرد؟  - More

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه عادل، با دانش و دیموکرات بود -  پوهاند داکتر عبدالفتاح نجم
یادی از مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، المتوکل علی الله  -  ملالی موسی نظام
  نهمین سال رحلت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت  -  ولی احمد نوری

0 Comments:

Post a Comment

<< Home