Friday, September 12, 2014

دانشمندان از وقوع دو توفان ناشی از انفجارت در آفتاب خبر می دهند --- دانشمندان احتمال وقوع یک طوفان شدید را در زمین خبر می دهند که از دو انفجار در سطح آفتاب ناشی می شود. گفته شده است که این طوفان شاید امشب و فردا صبح شعاع رنگین را در فضا ایجاد کند. هر دو انفجاری که منجد به این طوفان شده است، در نزدیک مرکز آفتاب رخ داد و باعث سرازیر شدن پلازما به سمت زمین شده است که طوفان ناشی از آن به زودی به زمین خواهد رسید. -- پیش بینی شده است که دو انفجار بزرگ در سطح آفتاب یک طوفان تقریباً قوی را در روز های آینده در زمین منتج خواهد شد که امکان دارد این طوفان ارتباطات رادیویی و ستلایت را متاثر بسازد. گفته شده است این طوفان وسایل الکترونیک شخصی را متاثر نخواهد ساخت، ولی شاید امشب و فردا صبح وقت شعاع های رنگین را در فضا ایجاد کند. -- توماس برگر رئیس مرکز پیش بینی آب و هوای اقیانوس و فضا میگوید، ما انتظار تاثیرات غیرقابل کنترول ازین طوفان را در سطح زیربنا های ملی را نداریم، ولی انتظار داریم بعضی شعاع های رنگین و خوش آیند را شب جمعه در شمال امریکا ببینیم. این طوفان با یک انفجار کوچک در سطح آفتاب به روز دوشنبه آغاز شد و حوالی ساعت شش شام روز چهارشنبه منتج به یک انفجار بزرگتر به درجه اکس شد که انفجار نسبتآ قویتری محسوب می شود. -- هر دو انفجار در عین نقطه آفتاب در نزدیکی مرکز آن رخ دادند و هر دو باعث سرازیزیء پلازما های مقناطیسی شدند که به سوی زمین روان شد. قوت جیومگنتیک این طوفان که راهی زمین است بین معتدل تا قوی تخمین شده است. ادارهء ملی خدمات آب و هوای امریکا به ادارهء خدمات برق و ادارات اضطرار فدرال هشدار داده است، آماده گی های را اتخاذ کنند. -- گفته می شود قوت این طوفان، کمتر از طوفانی مسمی به حادثهء کرینگتون است که در سال 1859 بخش های از کانادا را بی برق ساخته بود. این طوفان هم چنان ضعیف تر از طوفان ماه جولای سال 2012 است که ناسا گفته بود شاید بتواند، تکنولوژی جهان را 150 سال به عقب ببرد. طوفان سال 2012 به این خاطر منتج به ویرانی ها نشد که مسیر طوفان به سوی زمین نبود. - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home