Tuesday, January 14, 2014

افغانهای مهاجر برای دومین بار در بلجیم دست به راهپیمایی زدند --- صدها مهاجر افغان با گذشتاندن دوشبانه روز از بروکسل، بتاریخ ۱۳ جنوری سال جاری به شهر که بزرگترین کلیسای این کشور، که ۶۶ کیلومتر دور تر از پایتخت واقع است، راه پیمایی کردند تا خود را نزد پاپ برسانند و حمایت وی را نسبت به ایشان جلب نمایند. - این راهپیمایی همزمان با رسیدن سردی زمستان و بارش دوامدار باران، آغاز شد که پناهجویان افغان را یک تعداد باشندگان بلژیک نیز همراهی می نمودند و ۶۶ کیلومتر را طی کرده خود را به شهرگینت که در شمال این کشور واقع است، رسانیدند. --- این پناهجویان می‌گویند تا زمانیکه حکومت بلجیم برای شان وعده و همچنان ضمانت ندهد که ایشان را می پذیرد و در پهلوی آن از دوباره فرستادن شان به افغانستان خود داری نکنند، راه پیمایی شان را ادامه خواهند داد . -- مقامات شاروالی شهرفلیگین برای این معترضین جای بود وباش آماده نموده بودند، ولی با آنهم افغانها شب سردی را در مرکز سپورت سپری کردند . -- جان فرانسوا از حزب سوسیالست و یکی از تنظیم کنندگان این برنامه به اژانس خبری وخت گفت که این راه پیمایی به خاطر حمایت و تعین سرنوشت افغان های که بیش از ۷ الی ۸ سال، در این کشور بدون اسناد زندگی می کنند؛ راه اندازی شده است. -- موصوف علاوه کرد: تازمانی که "حکومت بلجیم به افغانها رحم نکند" و درمورد شان تصمیم مثبت نگیرد، این راه پیمایی ها ادامه خواهد داشت، چون وی خوشبین است که چنین تظاهرات نتیجه خوب در بر خواهد داشت. -- او گفت: کشورش برای این افراد باید اجازه زندگی و بودباش را بدهد و تازمانیکه افغانستان آرام نشده است باید انها را در کنار خود داشته باشند، و بازگشت آنها را توقف بدهد. - More, وخت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home