Tuesday, January 21, 2014

آرمان ملی - امریکا بیرون می شود، این را مسخره گی تلقی نکنید --- امضای پیمان امنیتی با امریکا از داغترین مسأله یی است که در محراق توجه همه قرار گرفته و آگاهان سیاسی در مورد این موضوع بسیار جنجالی، تحلیل های خود شان را دارند. یکی از توطئه امریکا با حکومت کرزی سخن می زند و دیگری امتیاز طلبی تیم رئیس جمهور را مانع امضای این پیمان می داند و . . . اما موضوع بسیار قابل تأمل این است که زمان کم برای امضای این پیمان باقی مانده است. -- گفته می شود رئیس جمهوری امریکا در اخیر ماه جنوری برنامه ها و سیاست هایش را در کانگرس امریکا توضیح داده و از آن دفاع خواهد کرد که در این جلسۀ بسیار مهم مسأله خروج کامل نیرو های امریکایی هم مطرح شده و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد و اگر در این مدت بسیار کوتاه حکومت آقای کرزی تصمیم نگیرد به احتمال قوی و اغلب، امریکا بر خلاف نظر تیم رئیس جمهوری کشور، نیروهایش را از کشور ما بیرون می کند و این تصمیم بچه ترسناک و زیر فشارقراردادن حکومت کرزی که بار ها از آن یاد شد، نه خواهد بود -- تیم رئیس جمهور در رسانه های شان و خود رئیس جمهور در مجالس گوناگون استدلال کرده اند که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون نمی شوند و آنها مسألۀ کار ساخت و ساز در سفارت امریکا مقیم کابل را مطرح می کنند و مثال می دهند که گویا امریکا برنامه های طویل المدت در کشور ما دارد و تصمیم بر آمدن را ندارد. برخی از تحلیلگران چنین استدلال تیم حاکم را پوشالی و دور از واقعیت می دانند و همانگونه که نیروهای امریکایی از عراق بیرون ساخته شد، از افغانستان هم بیرون می شوند. -- امریکا به عنوان یک دولت مقتدر و با اعتبار در سطح جهانی قصد مسخره گی را ندارد و نباید این رفت و آمد های مقامات امریکایی و اعلام مواضع شان را بچه ترسناک و مسخره گی تلقی کنیم و آن را جدی نگیریم. بیشتر تحلیلگران و آگاهان سیاسی باور دارند که اگر حکومت کرزی در همین چند روز تصمیم نگیرد و پیمان را امضا نکند، نیرو های ناتو از افغانستان بیرون می شوند و آنگاه مسؤولیت آینده و خرابی هایی که صورت می گیرد و خون هایی که ریخته می شود همه بر دوش رئیس جمهوری کشور است و مردم کشور از وی خواهند پرسید که چرا؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home