Saturday, November 30, 2013

نواز شریف: صلح در افغانستان متضمن ثبات در پاکستان است --- آقای شریف در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در مقر ریاست جمهوری گفت که کشورش بر گفتگوی های صلح در افغانستان حمایت میکند، زیرا تامین صلح در افغانستان تاثیر مستقیم بر وضعیت پاکستان دارد. -- آقای شریف طی سخنانش امروز درکابل صلح را درافغانستان به نفع کشورش خواند اوافزود:"بادرنظرداشت پیوند های دینی، مذهبی، جغرافیایی پاکستان میخواهد صلح درافغانستان تامین شود زیرا تحکیم صلح دراین کشور به نفع هردوکشور است. -- وی تصریح کرد تحکیم صلح درافغانستان ازاجندای کاری اش بوده ودراین راستا بارئیس جمهور افغانستان تلاش های مشترک را انجام داداست که نتایجی نیزباخود داشته است. -- وی تاکید نمود افغانستان درشرایط حساس قرار دارد وهردوکشور به همکاری یکدیگر درعرصه های زیربناء، انرژی پروژه های فرامنطقوی که سبب رشد اقتصاد هردو کشورگردد، ضرورت دارند. -- آقای شریف طی سخنانش خطاب به مردم افغانستان گفت: "اطمینان میدهم که پاکستان درهرقدم وهرشرایط آماده هرگونه همکاری باافغانستان است." - وی ازجامعه ی جهانی نیزخواست تاهمکاری هایش را باافغانستان ادامه دهد.-- درهمین حال رئیس جمهور کرزی درکنفرانس مشترک باهمتای پاکستانی سفر صدر اعظم پاکستان را به افغانستان موثرخواند واظهار امیدواری کرد تااین سفربتواند روابط رابین هردو کشور مستحکم ترسازد. -- رئیس جمهورکرزی طی سخنانش نقش نوازشریف صدراعظم کشورپاکستان را در آوردن صلح مفید عنوان کرده گفت: "باانتخاب صدراعظم جدید آقای نوازشریف روابط بین دوکشور بهترشده وتلاش های صلح نیز به سوی موفقیت درحرکت است وماامیدوارهستیم اوضاع بهتر ازاین شود وچنانچه ازحسن نیت آقای شریف هویدا است مابه نتیجه خوبی خواهم رسید که منافع هردوکشور درآن تضمین گردد." -- وی تحقق پروسه صلح را به سود هردوکشور وتروریزم را تهدیدیدی برای هردوملت خواند ونابود کردن تروریزم وافراطیت را اولویت های کاری هردوکشور توصیف نموده افزود گفتگو در مورد برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همچنین همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، از اجندای اصلی سفر نوازشریف به افغانستان است. - وخت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home