Saturday, October 26, 2013

ملل متحد: مهاجرین افغان در پاکستان اذیت میشوند --- کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار میدهد که مهاجرین افغان در پاکستان به شکل روزافزون قربانی اخاذی، بازداشت های غیرقانونی و آزار و اذیت میشوند. پاکستان از تهاجم اتحاد جماهیرشوری سابق در سال ۱۹۷۹به این سو میلیون ها مهاجر افغان را جا داده و به تعداد ۱.۶ میلیون مهاجر منسجل در آن کشور زیست دارد. کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که صد ها تن از مهاجرین که کارت های مهاجرت قانونی در دست دارند، در این اواخر در جریان عملیات امنیتی توسط مقامات پاکستانی به طور غیرقانونی جمع آوری شده و برای کوتاه مدت در حبس نگهداشته شده اند. - صدای امریکا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home