Thursday, October 17, 2013

مصوونیت حقوقی عساکر پرسش ها و پاسخ ها --- کابل و واشنگتن هردو می خواهند بعد از سال 2014 میلادی تعدادی از عساکر امریکایی در افغانستان باقی بماند، اما هردو جانب روی مسالهء مصوونیت حقوقی این عساکر توافق ندارند. --- نیلس ملزر (Nils Melzer) متخصص قوانین بین المللی و امنیتی مرکز پالیسی های امنیتی در ژینو در این رابطه می گوید: -- "کشورهای که در یک ایتلاف با هم قرار دارند، قبل از عقد یک قرار داد در مورد مصوونیت حقوقی، می توانند یک تفاهم ساده را با هم امضا کنند. چون آن ها با سیستم های حقوقی همدیگر آشنایی دارند و سیستم هایشان با هم شبیه است. آن ها می توانند این قرارداد را خیلی ساده سازند. برای آن ها مشارکت در سیستم عدلی به مراتب ساده تر از قضیهء امریکا با افغانستان است که سیستم های عدلی خیلی متفاوت از هم دارند." - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home