Sunday, August 11, 2013

افترا و تهمت به آریانا سعید نارواست : خانم سعید می گوید: " من روزانه پیام های زشت و دشنام هایی در یافت می کنم که مرا بسیار ناراحت می سازد. باور کنید، از زمانیکه به افغانستان رفت و آمد می کنم، یگانه ارادۀ من فقط و فقط خدمت و کار به مردم و وطنم بوده است. وقتی می بینم که شماری از مردم، از هنرم تعبیر نادرستی می کنند، بسیار رنج می برم." - VOA

0 Comments:

Post a Comment

<< Home