Friday, August 23, 2013

جوانان: بیکاری مشکل اصلی ماست: - جوانان می گویند در یازده سال گذشته کارهای اساسی و زیربنایی که بتواند وضعیت جوانان را بهبود بخشد، انجام نشده است. انیسه صافی از اشتراک کنندگان مراسم روز بین المللی جوانان گفت: «در ادارات کسی که در راس قرار دارد خویش و قوم خود را جمع می کند و برای شان وظیفه می دهد اما جوانانی که کسی را نمی شناسند، بی کار و بی روزگار هستند. این جوانان هم معتاد می شوند، هم دزدی می کنند و هم قاچاقبر می شوند». - صدای آلمان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home