Thursday, May 30, 2013

کرزی: جنگ طالبان در افغانستان برای خدمت به خارجیان است

رییس جمهور کرزی یکبار دیگر جنگ طالبان را علیه خارجیان نداسته و می گوید که طالبان مردم افغانستان را مورد حمله قرار داده که این برای خدمت به خارجی ها و منفعت های بیرونی ها است. - کرزی: جنگ طالبان در افغانستان برای خدمت به خارجیان است
کارشناسان: ایران یک نوع تهاجم فرهنگی را در افغانستان آغاز کرده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home