Sunday, March 03, 2013

اسپنتا خواستار متحد شدن دولت و اپوزیسیون در برابر فتنه های خارجی ها شد

داکتر رنگین دادفر اسپنتا رییس شورای امنیت ملی افغانستان، از آنچه او فتنه های خارجی برای افغانستان خوانده به شدت اظهار نگرانی کرده و خواستار اتحاد دولت و اپوزیسیون سیاسی کشور شده است. آقای اسپنتا می گوید که افغانستان از "شر" فتنه های خارجی به این سادگی نجات پیدا نخواهد کرد و به گفته او این هشدار جدی برای دولت و مردم افغانستان است. - اسپنتا، خواستار متحد شدن دولت و اپوزیسیون در برابر فتنه های خارجی ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home