Tuesday, February 26, 2013

دولت افغانستان: در شناسنامه الکترونیک قومیت و زبان مادری درج می‌شود

مقام های وزارت کشور/داخله افغانستان می‌گویند که در شناسنامه های الکترونیک بر اساس "هدایت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، زبان مادری و قومیت" شهروندان افغانستان به صورت مشخص درج خواهد شد. - دولت افغانستان: در شناسنامه الکترونیک قومیت و زبان مادری درج می‌شود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home