Saturday, October 20, 2012

معاهدهء دوستی میان افغانستان و فرانسه مرعی الاجرا شد

وزیر خارجهء فرانسه که برای تبادل اسناد معاهده دوستی میان کشورش و افغانستان به کابل آمده است، می گوید که فرانسه به اساس این معاهده افغانستان را در بخش های صحت، زراعت، معادن و امنیت کمک می کند. - معاهدهء دوستی میان افغانستان و فرانسه مرعی الاجرا شد
«USAID سالانه بیش از 2 ملیارد دالر در افغانستان مصرف می کند»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home