Thursday, March 22, 2012

افغانستان در سال 1390 | DW.DE

افغانستان سال 1390 خورشیدی را با افت و خیزهای سیاسی، نظامی و اقتصادی از سر گذشتاند. در یک چشم انداز کلی می توان رویدادهای رویداد های سال گذشته این کشور را چنین ارزیابی کرد: - افغانستان در سال 1390

0 Comments:

Post a Comment

<< Home