Thursday, December 22, 2011

شماری از متقاعدین از موجودیت فساد در ریاست تقاعد افغانستان شکایت دارند

« شش ماه می گذرد که دنبال پول تقاعد خود می گردم، مسوولین می گویند برو یک هفته بعد بیا، می آیم باز می گویند برو یک ماه بعد بیا باز می آیم.»« بدون واسطه کار پیش نمی رود،هوا بی نهایت سرد است و ما هم ریش سفید هستیم، هر سال که برای گرفتن معاش تقاعد خود می آیم دو یا سه ماه پشت کار هایش می گردیم.» - شماری از متقاعدین از موجودیت فساد در ریاست تقاعد افغانستان شکایت دارند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home