Tuesday, November 29, 2011

در آغاز قرن 21 امریکا برای پاکستان یک التیماتم صریح صادر کرد

در آغاز قرن بیست و یک، ایالات متحده امریکا یک التیماتم صریح به پاکستان صادر نمود و آن اینکه، در جنگ علیه تروریزم باما متحد شوید و یا در نتیجه بمباردمان ما پاکستان به دوره حجر تبدیل خواهد شد. اما از یک دهه به این طرف، پاکستان نسبت به هر کشور دیگر بروی زمین مسوول قتل و کشتار بیشتر امریکایی ها بوده است. - در آغاز قرن 21 امریکا برای پاکستان یک التیماتم صریح صادر کرد
دین مقدس اسلام جنگ و خشونت را مردود شمرده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home