Tuesday, June 28, 2011

برنامه جهانی غذا در افغانستان با کمبود بودجه روبروست

برنامه جهانی غذا می گوید به دلیل کاهش بودجه این سازمان، بخشی از برنامه های خود را در حدود نیمی از سی و چهار ولایت افغانستان متوقف می کند.- برنامه جهانی غذا در افغانستان با کمبود بودجه روبروست
مجلس افغانستان خواستار محاکمه رئیس دادگاه عالی و دادستان کل شد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home