Wednesday, April 20, 2011

گنجینه پنهان افغانستان --- BBC

گذر جاده ابریشم از قلب افغانستان باعث شده این کشور صاحب یکی از متنوعترین گنجینه های آثار تاریخی جهان باشد. این گنجینه در حال حاضر در موزه های مهم دنیا شهر به شهر می گردد و تماشای آن فرصت مغتنمی برای آشنایی با میراث فرهنگی غنی افغانستان است. -- گنجینه پنهان افغانستان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home