Sunday, December 26, 2010

در آستانه ششم جدی...

31 سال پیش در چنین روزهایی کشور ما تحت عنوان کمک یک کشور دوست و با درخواست حزبی به ظاهر مردمی و مدافع طبقات محروم و دولتی به ظاهر ضداستعمار، مورد اشغال قرار گرفت .......- در آستانه ششم جدی
جنوب آسیا بی ثبات می شود !
واقعا مقصر این همه بدبختی افغانها که بود؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home