Tuesday, September 28, 2010

حاضرید برای پیشرفت افغانستان به کشور بازگردید؟

رئیس جمهور ادامه داد: افغانستان 130 سال پیش با بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی هم ردیف بود اما اکنون عقب مانده تر از تمامی کشورهاست و این مساله ای است که باید برای آن اشک ریخت.اکنون بسیاری از مردم افغان برای تحصیل، برای دور ماندن از محیط بی سوادی و بی فرهنگی به کشورهای غربی مهاجرت می نمایند تا شاید فرزندانشان بتوانند در آنجا درس بخوانند و برای آینده شان مفید واقع شوند...... - حاضرید برای پیشرفت افغانستان به کشور بازگردید؟
اعلام 68 تن از اعضای شورای عالی صلح

Hamid Karzai breaks down in tears - telegraph

0 Comments:

Post a Comment

<< Home