Sunday, June 27, 2010

«کسانی که مسوول بدبختی افغانستان هستند، نام شان از لست سیاه حذف نشود»

در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد سرگرم بررسی ها در مورد حذف نام های مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه است، برخی از اعضای هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید، صرف نام های آن عده از افراد از لست سیاه باید بیرون شود که به اساس دلایل غیر موجه شامل این لست شده اند

به دنبال موافقت مشروط شورای امنیت سازمان ملل متحد با حذف نامهای تعدادی از طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت، برخی از اعضای هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید، نام های آن عده از طالبانی که مسوول بدبختی های موجود در افغانستان هستند نباید از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود

حذف نام های مخالفین از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از پیش شرط های است که از سوی این گروه بخاطر مذاکره با دولت افغانستان مطرح شده است. در جرگه ملی مشورتی صلح نیز همین موضوع مطرح گردید.اکثریت اعضای این جرگه روی حذف نامهای مخالفین از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کردند و از این شورا تقاضا نمودند تا در زمینه اقدام کند.... - «کسانی که مسوول بدبختی افغانستان هستند، نام شان از لست سیاه حذف ...
C.I.A. Chief Sees Taliban Power-Sharing as Unlikely - nytimes

0 Comments:

Post a Comment

<< Home