Tuesday, May 11, 2010

بدون حضور زنان تصمیم جرگه صلح مشروعیت ندارد

دیدگاه طالبان در مورد زن به عنوان یک انسان بی مرتبه بر کسی پوشیده نیست، زیرا هرگز کوششی برای پنهان کردن آن نداشته اند. از همین سبب یکی از نگرانی های زنان افغانستان، سازمان های مدافع حقوق زنان و مجامع حمایت گر آنان این است که مبادا در مصالحه یا معامله با طالبان حیثیت و حقوق آنان وجه المصالحه معامله گردد که ممکن است پیامد جرگه صلح باشد. سازمان دیده بان حقوق بشر با در نظر داشت مذاکره و ملاقات رییس جمهور افغانستان و رییس جمهور امریکا و احتمال این که موضوع جرگه صلح و مسایل مطروحه در آن، یکی از موضوعاتی است که در اجندای مذاکرات شامل است، طی اطلاعیه ای خواستار آن شده است که سران هر دو کشور تعهد کنند که در توافق برای مذاکره و آشتی با طالبان، معامله ای بر سر حقوق زنان صورت نمی گیرد و زنان یک بار دیگر قربانی نمی شوند

واضح است که بدون حضور واقعی زنان در جرگه صلح، مصوبات آن فاقد هرنوع مشروعیت است زیرا در غیاب نیمی از شهروندان کشور، نمی توان تصمیمی مشروع گرفت. زنان نیمی از پیکر جامعه ما اند. - بدون حضور زنان تصمیم جرگه صلح مشروعیت ندارد

سفر تاریخي آقای کرزی و انتظارهاي ما
مصالحه با طالبان با چه بهایی؛ طالبان تغییر می کنند یا حکومت زن ستیز می شود؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home