Friday, September 14, 2007

نشریات چاپ امروز کابل بیشتر آغاز ماه رمضان را مورد توجه قرار داده و مساله گفتگوی طالبان با دولت افغانستان را نیز بررسی کرده اند.

روزنامه دولتی انیس نوشته است که "رمضان ماه خود یابی و دیگر شناسی است". این روزنامه افزوده است که دراین ماه باید به "نیازمندی ها و خواست های شهروندان" توجه شود. --- روزنامه دولتی اصلاح با توجه به آغاز ماه رمضان نوشته است که اگر مخالفان دولت از این فرصت استفاده کنند نه تنها باعث "دوام زندگی مشروع آن ها خواهد شد بلکه بازسازی و توسعه اقتصادی در افغانستان" نیز سرعت بیشتر خواهد یافت.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home